Aktuelt

Prosjektutviklingskurs i Ålesund

Den 9. og 10. mai arrangerte EU-nettverket NORDVEST H2020 prosjektutviklingskurs i Ålesund for sine medlemmer. Kurset var i regi av Europa Media Group som har lang erfaring i utvikling og gjennomføring av EU -prosjekt. De delte sine erfaringer fra prosjektsøknader mot tidligere utlysninger i Horisont 2020. Deltagere fra NTNU Ålesund, Møreforsking Ålesund og Molde, Høgskolen i Molde og Møre og Romsdal fylkeskommune fikk gjennom praktiske oppgaver og gruppearbeid god trening i hva som skal til for å utvikle innovative ideer til konkurransedyktige søknader.

Nye betingelser for prosjektetablerings-støtte fra Forskningsrådet

Hovedendringen i PES2020-ordningen er at rutinene for rapportering er lagt om. Støtten vil nå bli utbetalt som et tilskudd dersom innsendt søknad er formelt godkjent. Det er ikke lenger er et krav at man må dokumentere egne kostnader for å få utbetalt støtte fra ordningen.
I tillegg har satsene økt både for ordinære deltakere og koordinatorer for samarbeidsprosjekter. Støttesatsen for å være koordinator for store prosjekter økes opp til kr 400 000. Dette gjelder for eksempel prosjekter av typen Research and Innovation Action og Innovation Action. I tillegg innvilges det kr 100 000 i ekstra støtte dersom søknadene kommer over terskelverdien. Satsen for å være deltaker i en H2020-søknad økes fra kr 40 000 til kr 50 000. For rollen som arbeidspakkeleder økes satsen fra kr 60 000 til kr 70 000. I begge tilfeller gis 10 000 kroner ekstra i støtte dersom søknaden kommer over terskelverdien.

Endringene gjelder fra 1. mai i år.

Les mer om endringene på Forskningsrådets sider.

Utlysning: PES2020 – prosjektetableringstøtte rettet mot H2020

81 millioner euro til forskning og innovasjon i bio-basert industri

Bio-based Industries Joint Undertaking er et såkalt public-private Partnership mellom EU og Bio-based Industries Consortium. I april offentliggjøres utlysningene for 2017, med 81 millioner euro tilgjengelig for forsknings og innovasjonsprosjekt på nye verdikjeder for bio-baserte produkter og applikasjoner. Det lyses ut en rekke temaer som er relevant både for forskningsmiljø og næringsliv.

Hovedprioriteringene for 2017 og 2018:
1. Fostering a sustainable biomass-feedstock supply to feed both existing and new value chains;
2. Optimising efficient processing for integrated biorefineries;
3. Developing innovative bio-based products for specific market applications;
4. Creating and accelerating the market uptake of bio-based products and applications.

28. april (dagen etter Seafood-Expo) arrangerer BBI JU Open Info Day and Brokerage event i Brussel. Her kan du få mer informasjon om prosjektmulighetene, hva som kreves av en god søknad og møte potensielle partnere.

Ta kontakt med Horisont2020 NORDVEST eller følgende kontaktpersoner i Forskningsrådet for mer informasjon:

Kirsti Anker-Nilsen
Seniorrådgiver
E-mail: kan@forskningsradet.no
Mob: +47 48073898

Inderjit Singh Marjara
Seniorrådgiver
E-mail: ism@forskningsradet.no
Mob: +47 98823814

Høgskolen i Molde deltar i EU-prosjekt om psykisk helsetilbud i fengsel

Høgskolen i Molde, ved professor Atle Ødegård deltar i Horisont 2020-prosjektet som fikk støtte gjennom RISE (“Research and Innovation Staff Exchange”) hvor nettverkssamarbeid og kunnskapsoverføring står i sentrum. Prosjektet CO-LAB (Improving collaborative working between correctional and mental health services) skal koordineres fra UiS, av førsteamanuensis Sarah Hean. Det startet 1. februar og varer i fire år. Målet med prosjektet er å forbedre den psykiske tilstanden til de innsatte ved å få til gode arbeids- og samarbeidsformer mellom ansatte og helsepersonell – å få de forskjellige profesjonene til å samarbeide godt.

Du kan lese mer om prosjektet og RISE på Forskningsrådets sider.

20. januar arrangerte Forskningsrådet et informasjonsmøte om MSCA RISE 2017 og utveksling av forskningspersonell. Informasjon og presentasjoner fra møtet finner du her.

 

EU-nettverket Horisont 2020 Nordvest

EU Commision.jpg

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Den overordnete målsetningen med programmet er å bedre konkurransekraften, sikre økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer i Europa. For å finne nye løsninger som kan bidra til å nå målene i Horisont 2020 kreves det tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Les mer om Horisont 2020 på Forskningsrådets nettsider.

Forskningsrådet støtter etablering og drift av EU-nettverk. Nettverkene skal bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av “good practice” og utvikling av allianser.

EU-nettverket Horisont 2020 NORDVEST skal arbeide for økt kunnskap og deltagelse i Horisont 2020 i Møre og Romsdal. Nettverket ønsker å bygge langsiktig kompetanse gjennom god integrering av nærings-, utdannings- og forskningsmiljø. Horisont 2020 NORDVEST består derfor av FoU-miljøene i regionen, næringslivet representert gjennom klyngene og ulike virkemiddelaktører. Nettverket vil arbeide for å etablere nye samarbeidsstrukturer og arenaer for å dele erfaringer og utvikle prosjekter. Nettverket skal stimulere og støtte miljøene til økt europeisk samarbeid, som vil bidra til å styrke innovasjons- og konkurranseevnen i fylket.

Det overordnede prosjektmålet er å bidra til at FoU-miljøene, næringslivet og offentlig sektor i Møre og Romsdal utvikler prosjekter innenfor prioriterte områder i Horisont 2020, der regionen har konkurransemessige fortrinn, som skaper merverdi for regionen. I tråd med FoI-strategien er prioriterte kunnskapsområder for innovasjon og verdiskaping i fylket knyttet til bærekraft, muliggjørende teknologier og kommersialisering. Prosjektansvaret ligger hos Møreforsking Ålesund.

Illustrasjonsfoto: Europa kommisjonen