Aktuelt

NIBIO Tingvoll i europeisk forskningsprosjekt om økologisk landbruk


Prosjektet ‘Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems (RELACS)’ vil utvikle og legge til rette for å ta i bruk kostnadseffektive og miljømessige trygge verktøy og teknologiar for å fase ut bruken av innsatsfaktorar som er sett på som uheldige å bruke i økologiske landbruk. Prosjektet blei utvikla av aktørar frå næringa, forsking, rådgjeving og industri, og har 29 partnarar frå tretten land. RELACS blir leia av det sveitsiske forskingsinstituttet Research Institute of Organic Agriculture (FiBL).

Håvard Steinshamn er prosjektansvarleg frå NIBIO Tingvoll og er nestleiar for arbeidspakke 6 (WP6: Revision of vitamin requirements in organic livestock and identify sources for GMO-free vitamin production). Prosjektet er finansiert gjennom Horisont 2020 med ei totalramme på ca. 4 millionar € og prosjektperiode på 4 år (2018 – 2022).

Kort om prosjektet:
Som ei systemtilnærming til bærekraftig landbruk, har økologisk landbruk som mål og effektivt forvalte økologiske prosesser, og samtundes redusere avhengigheta av ytre innsatsfaktorar.

Partnarane i RELACS-prosjektet vil undersøke og teste avanserte og nye løysingar for vidare å redusere bruken av eksterne innsatsfaktorar og om nødvendig utvikle og ta i bruk kostnadseffektive og miljøsikre verktøy og teknologiar for å:
•Redusere bruken av koppar og mineralolje i plantevern
•Identifisere bærekraftige gjødselkjelder
•Finne løysingar som støttar opp under husdyrhelse- og velferd

Utlysning innen maritim og marin teknologi

ERA-NET CoFund MarTERA lyser ut over 15 mill. euro til transnasjonale samarbeidsprosjekter innen maritim og marin teknologi.

Utlysningen har fem prioriterte områder:
1: Environmental friendly maritime technologies
2: Novel materials developemnt and structures
3: Sensors, automation, monitoring and observations
4: Advanced manufacturing/production
5: Safety and security

Utlysningen omfatter deltagere fra følgende land: Hviterussland, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Latvia, Malta, Norge, Polen, Romania, Spania og Tyrkia

Totrinns søknadsprosess med skissefrist; 29. mars 2019

For mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen; nettsidene til MarTERA

Forskningsrådet arrangerer nettverksmøte 13. februar 2019. Her får du nærmere informasjon om utlysningen og mulighet til å treffe samarbeidspartnere. For påmelding og mer informasjon, se her.

ERA-NET Cofund utlysning innen blå bioøkonomi

ERA-NET Cofund BlueBio lyser ut nesten 30 mill. euro til transnasjonal forskning og innovasjon for å oppnå en bærekraftig og konkurransedyktig blå bioøkonomi i Europa.

Utlysningen har fire prioriteringer:
1. Utforske nye bioressurser
2. Utforske forbedringer i fiskeri og akvakultur
3. Utforske synergier mellom sektorer
4. Utforske bioteknologi og IKT

Finansieringsinstitusjoner i 16 europeiske land samarbeider om utlysningen: Belgia, Kroatia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Helles, Island, Irland, Italia, Malta, Norge, Portugal, Romania, Spania og Sverige. Utlysningen er åpen for konsortier som består av minst tre uavhengige institusjoner fra minst tre ulike deltakerland.

Totrinns søknadsprosess med skissefrist; 17. mars 2019

For mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen; nettsidene til Blue Bio og Forskningsrådet

Dersom du er interessert i utlysningen kan det være lurt å delta på Forskningsrådets nettverksmøte 30. januar 2019. Her får nærmere informasjon om utlysningen og mulighet til å finne samarbeidspartnere. For påmelding og mer informasjon, se her.

Møreforsking Ålesund partner i stort prosjekt i Horisont 2020.

Møreforsking Ålesund er partner i et innovasjonsprosjekt innen Samfunnsutfordring 2; Mat, hav og bioøkonomi. Prosjektet som har tittelen «Seafood Tomorrow – Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow» ledes fra Portugal. Konsortiet består av 35 ulike partnere fra 17 land, hvor MF Ålesund og Tarelaks AS er eneste norske partnere. Det overordnede målet i prosjektet er å styrke sjømat-produksjon og -prosesseringsindustrien i Europa gjennom innovative, bærekraftige og markedsdrevne løsninger som skal bidra til økt mattrygghet, redusere risikofaktorer ved produksjon og øke forbrukerens bevissthet om sjømatkvalitet og sikkerhet.

MF Ålesund skal hovedsakelig bidra inn i arbeidspakke 1 som omhandler sjømatproduksjon. Her samarbeider forskere hos MF tett med oppdretterne bak selskapet Tarelaks AS om Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) med høsting og analyser av laks og tare. MF vil også bidra med innhenting av forbrukerinformasjon og preferanser fra Norge/Nord-Europa.

Prosjektleder hos MF Ålesund er Beate Thu – beate.julie.thu@moreforsk.no.

Høgskulen i Volda deltar i europeisk forskningsnettverk.

European Cooperation in Science and Technology (COST) finansierer tiltak som fremmer faglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskere i 37 land. I COST kalles nettverkene “Actions”, som henspeiler på at nettverkene (eller aksjonene) opprettes for at forskere skal samarbeide om spesifikke problemstillinger. Undersøkelser viser også at deltagelsen i et internasjonalt forskernettverk som COST fører til mer internasjonalt samarbeid og er viktig for å øke den norske deltagelsen i EUs rammeprogram.

Førsteamanuensis Rolf Werenskjold ved Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag er partner i nettverket “New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent” CA16213 (2017-2021).
Som medlem av styringskomiteen vil Werenskjold være med på å gi forskningsprogrammet retning og legge premisser for hvordan det skal utvikle seg. Han vil blant annet arbeide for å få konferanser og seminar til Norge og i neste omgang til nærområdet. Les mer her.

Neste søknadsfrist er 25. april 2018 kl. 12:00 (CET) – se “Open Call” på COSTs nettside.