Aktuelt

Norge henter hjem rekordmye forskningspenger fra EU

Ferske tall viser at Norge aldri før har gjort det så bra i Horisont 2020. Til nå har norske aktører konkurrert seg til 8,3 milliarder kroner og den samlede verdien av EU-prosjektene er på hele 56 milliarder kroner. Siste oppdatering viser også at flere norske aktører søker og at de lykkes bedre enn noen gang. Les mer i Regjeringens pressemelding.

Samtidig kom meldingen om at Regjeringen vil øke tilskuddet til flere av forskningsinstituttene som er med i europeiske forskningssamarbeid gjennom Horisont 2020. I dag mottar instituttene midler gjennom STIM-EU-ordningen som tilsvarer en tredjedel av det de mottar fra Horisont 2020. Nå vil Nybø differensiere støttesatsen slik at institutter som har lav basisfinansiering fra Forskningsrådet, kan få dekket inntil 50 prosent av den samlede støtten fra Horisont 2020. Det er om lag 20 institutter som kan få økt støtte, blant dem er Møreforsking og SINTEF.

I mars 2019 er 65 prosent av midlene i EUs forsknings og innovasjonsprogram fordelt. Samlet budsjett er på ca. 800 milliarder kroner, så det er gode muligheter i den gjenværende tiden av Horisont 2020. På Forskningsrådets informasjonsdag 7. mai kan du få vite mer om kommende muligheter innen mat, hav og bioøkonomi i Horisont 2020.

NIBIO Tingvoll i europeisk forskningsprosjekt om økologisk landbruk


Prosjektet ‘Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems (RELACS)’ vil utvikle og legge til rette for å ta i bruk kostnadseffektive og miljømessige trygge verktøy og teknologiar for å fase ut bruken av innsatsfaktorar som er sett på som uheldige å bruke i økologiske landbruk. Prosjektet blei utvikla av aktørar frå næringa, forsking, rådgjeving og industri, og har 29 partnarar frå tretten land. RELACS blir leia av det sveitsiske forskingsinstituttet Research Institute of Organic Agriculture (FiBL).

Håvard Steinshamn er prosjektansvarleg frå NIBIO Tingvoll og er nestleiar for arbeidspakke 6 (WP6: Revision of vitamin requirements in organic livestock and identify sources for GMO-free vitamin production). Prosjektet er finansiert gjennom Horisont 2020 med ei totalramme på ca. 4 millionar € og prosjektperiode på 4 år (2018 – 2022).

Kort om prosjektet:
Som ei systemtilnærming til bærekraftig landbruk, har økologisk landbruk som mål og effektivt forvalte økologiske prosesser, og samtundes redusere avhengigheta av ytre innsatsfaktorar.

Partnarane i RELACS-prosjektet vil undersøke og teste avanserte og nye løysingar for vidare å redusere bruken av eksterne innsatsfaktorar og om nødvendig utvikle og ta i bruk kostnadseffektive og miljøsikre verktøy og teknologiar for å:
•Redusere bruken av koppar og mineralolje i plantevern
•Identifisere bærekraftige gjødselkjelder
•Finne løysingar som støttar opp under husdyrhelse- og velferd

Utlysning innen maritim og marin teknologi

ERA-NET CoFund MarTERA lyser ut over 15 mill. euro til transnasjonale samarbeidsprosjekter innen maritim og marin teknologi.

Utlysningen har fem prioriterte områder:
1: Environmental friendly maritime technologies
2: Novel materials developemnt and structures
3: Sensors, automation, monitoring and observations
4: Advanced manufacturing/production
5: Safety and security

Utlysningen omfatter deltagere fra følgende land: Hviterussland, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Latvia, Malta, Norge, Polen, Romania, Spania og Tyrkia

Totrinns søknadsprosess med skissefrist; 29. mars 2019

For mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen; nettsidene til MarTERA

Forskningsrådet arrangerer nettverksmøte 13. februar 2019. Her får du nærmere informasjon om utlysningen og mulighet til å treffe samarbeidspartnere. For påmelding og mer informasjon, se her.

ERA-NET Cofund utlysning innen blå bioøkonomi

ERA-NET Cofund BlueBio lyser ut nesten 30 mill. euro til transnasjonal forskning og innovasjon for å oppnå en bærekraftig og konkurransedyktig blå bioøkonomi i Europa.

Utlysningen har fire prioriteringer:
1. Utforske nye bioressurser
2. Utforske forbedringer i fiskeri og akvakultur
3. Utforske synergier mellom sektorer
4. Utforske bioteknologi og IKT

Finansieringsinstitusjoner i 16 europeiske land samarbeider om utlysningen: Belgia, Kroatia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Helles, Island, Irland, Italia, Malta, Norge, Portugal, Romania, Spania og Sverige. Utlysningen er åpen for konsortier som består av minst tre uavhengige institusjoner fra minst tre ulike deltakerland.

Totrinns søknadsprosess med skissefrist; 17. mars 2019

For mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen; nettsidene til Blue Bio og Forskningsrådet

Dersom du er interessert i utlysningen kan det være lurt å delta på Forskningsrådets nettverksmøte 30. januar 2019. Her får nærmere informasjon om utlysningen og mulighet til å finne samarbeidspartnere. For påmelding og mer informasjon, se her.

Møreforsking Ålesund partner i stort prosjekt i Horisont 2020.

Møreforsking Ålesund er partner i et innovasjonsprosjekt innen Samfunnsutfordring 2; Mat, hav og bioøkonomi. Prosjektet som har tittelen «Seafood Tomorrow – Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow» ledes fra Portugal. Konsortiet består av 35 ulike partnere fra 17 land, hvor MF Ålesund og Tarelaks AS er eneste norske partnere. Det overordnede målet i prosjektet er å styrke sjømat-produksjon og -prosesseringsindustrien i Europa gjennom innovative, bærekraftige og markedsdrevne løsninger som skal bidra til økt mattrygghet, redusere risikofaktorer ved produksjon og øke forbrukerens bevissthet om sjømatkvalitet og sikkerhet.

MF Ålesund skal hovedsakelig bidra inn i arbeidspakke 1 som omhandler sjømatproduksjon. Her samarbeider forskere hos MF tett med oppdretterne bak selskapet Tarelaks AS om Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) med høsting og analyser av laks og tare. MF vil også bidra med innhenting av forbrukerinformasjon og preferanser fra Norge/Nord-Europa.

Prosjektleder hos MF Ålesund er Beate Thu – beate.julie.thu@moreforsk.no.