Aktuelt

Møreforsking Ålesund partner i stort prosjekt i Horisont 2020.

Møreforsking Ålesund er partner i et innovasjonsprosjekt innen Samfunnsutfordring 2; Mat, hav og bioøkonomi. Prosjektet som har tittelen «Seafood Tomorrow – Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow» ledes fra Portugal. Konsortiet består av 35 ulike partnere fra 17 land, hvor MF Ålesund og Tarelaks AS er eneste norske partnere. Det overordnede målet i prosjektet er å styrke sjømat-produksjon og -prosesseringsindustrien i Europa gjennom innovative, bærekraftige og markedsdrevne løsninger som skal bidra til økt mattrygghet, redusere risikofaktorer ved produksjon og øke forbrukerens bevissthet om sjømatkvalitet og sikkerhet.

MF Ålesund skal hovedsakelig bidra inn i arbeidspakke 1 som omhandler sjømatproduksjon. Her samarbeider forskere hos MF tett med oppdretterne bak selskapet Tarelaks AS om Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) med høsting og analyser av laks og tare. MF vil også bidra med innhenting av forbrukerinformasjon og preferanser fra Norge/Nord-Europa.

Prosjektleder hos MF Ålesund er Beate Thu – beate.julie.thu@moreforsk.no.

Høgskulen i Volda deltar i europeisk forskningsnettverk.

European Cooperation in Science and Technology (COST) finansierer tiltak som fremmer faglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskere i 37 land. I COST kalles nettverkene “Actions”, som henspeiler på at nettverkene (eller aksjonene) opprettes for at forskere skal samarbeide om spesifikke problemstillinger. Undersøkelser viser også at deltagelsen i et internasjonalt forskernettverk som COST fører til mer internasjonalt samarbeid og er viktig for å øke den norske deltagelsen i EUs rammeprogram.

Førsteamanuensis Rolf Werenskjold ved Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag er partner i nettverket “New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent” CA16213 (2017-2021).
Som medlem av styringskomiteen vil Werenskjold være med på å gi forskningsprogrammet retning og legge premisser for hvordan det skal utvikle seg. Han vil blant annet arbeide for å få konferanser og seminar til Norge og i neste omgang til nærområdet. Les mer her.

Neste søknadsfrist er 25. april 2018 kl. 12:00 (CET) – se “Open Call” på COSTs nettside.

Arbeidsprogram for de siste 3 år i Horisont 2020 publisert på EU-kommisjonens nettsider


Siste del av arbeidsprogrammet til Horisont 2020 lanseres i disse dager. Det lyses ut midler for de tre gjenværende årene som tilsvarer nærmere 50 milliarder euro. Dette er det andre og siste arbeidsprogrammet i Horisont 2020 og vil vare fra 2018 til 2020. Forskningsrådet oppfordrer norske aktører til å utnytte de store mulighetene, og delta på høstens informasjonsmøter.

Forskningsrådet har en rekke tiltak som kan hjelpe norske søkere på veien til et godt prosjektforslag. Nasjonale kontaktpersoner (NCP) innenfor hvert tema i Horisont 2020 bistår med informasjon i søknadsprosessen. Forskningsrådet har dessuten utviklet kursporteføljen “The Path to EU Excellence” som tilbyr gratis kurs i alle faser av søknadsprosessen. Det finnes også en rekke ulike økonomiske støtteordninger for posisjonering og reisestøtte slik at du kan finne utenlandske forskningspartnere og utvide nettverket ditt. For potensielle norske søkere som ikke har egen EU-rådgivningstjeneste, som i næringslivet og offentlig sektor, tilbyr Forskningsrådet gratis ekstern konsulenthjelp.

EUs hovedprioriteringer for de siste tre årene av Horisont 2020
1. Økte inverteringer i forskning og innovasjon for bærekraftig utvikling og klima. Fokusområder vil være klima og sirklulærøkonomi.
2. Integrere digitalisering i industrielle teknologier og i samfunnsutfordringene.
3. Styrket internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.
4. Samfunnsmessig motstandskraft. Sikkerhetsutfordringer knyttet til terrorisme, informasjonssikkerhet og naturkatastrofer.
5. Markedsskapende innovasjon. Etablering av en pilot for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC).

Kommisjonen publiserer utkast til arbeidsprogram for 2018-2020 fortløpende her.

Arbeidsprogrammet for 2018-2020 for “Europe in a changing world- Inclusive, innovative and reflective societies”
Arbeidsprogrammet for 2018-2020 for Leadership in Enabling and Industrial Technologies, Advanced Materials, Biotechnology, and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP)
Arbeidsprogrammet for 2018-2020 for Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy
Arbeidsprogrammet for 2018-2020 for Smart, green and integrated transport

HiMolde skal delta i et internasjonalt forskningsprosjekt om matforsyningskjeder

HiMolde ble i vår invitert til å delta i et forskningssamarbeid ledet av Universitetet i Liverpool. Dette prosjektet har nå fått innvilget en søknad om forskningsmidler fra EU under Horizon 2020-programmet. Prosjektet har 12 samarbeidspartnere i 6 land i Europa og Asia, og dreier seg om å utvikle mer robuste forsyningskjeder for mat, mer miljø- og klimavennlig og mindre sårbar håndtering, lagring og transport av mat, som skal føre til økt matvaresikkerhet.

Prosjektet har tittelen Integration of Global and Local Agri-Food Supply Chaind Towards Sustainable Food Security (forkortet GOLF!), og er motivert av de utfordringene verden står overfor når en betydelig større befolkning enn verden har i dag, skal forsynes med tilstrekkelig mat av høy kvalitet med lav risiko for forsyningssvikt, og minst mulig belastning for klima og miljø. HiMoldes viktigste bidrag til prosjektet skal være utvikling av en analytisk modell for å bedømme graden av bærekraft og miljøvennlighet til en matforsyningskjede, og bruke modellen til å foreslå hvordan eksisterende matforsyningskjeder kan forbedres.
Prosjektet vil innebære omfattende utveksling av forskere mellom deltakerinstitusjonene. Det kan bety at forskere ved HiMolde får mulighet til forskningsopphold ved universitet i Storbritannia, Nederland eller Kina, eller til å gjøre feltarbeid i land som Thailand og Vietnam. Det å fremme internasjonalt forskningssamarbeid og karriereutvikling for individuelle forskere er også en målsetting for prosjektet. HiMolde er blitt tildelt €126 000 til forskermobilitet. Prosjektleder hos HiMolde er Heidi Hogset ved avdeling for Økonomi og samfunnsvitenskap (ØS).

Kilde: Proposal 777742-GOLF iht. utlysning H2020-MSCA-RISE-2017

NORSØK deltar i innvilget prosjekt i FACCE ERA-GAS utlysningen.

Målet med utlysningen er å styrke den transnasjonale koordineringen av forskningsinnsatsen på overvåking og reduksjon av klimagasser i jordbruket. NORSØK er partner i prosjektet; RESIDUEGAS –«Improved estimation and mitigation of nitrous oxide emissions and soil carbon storage from crop residues». Les mer om prosjektet her eller ta kontakt med seniorforsker Sissel Hansen for ytterligere informasjon.

ERA-NET finansieres av EUs rammeprogram og skal samordne ulike lands nasjonale forskningsprogrammer. I disse prosjektene legges midler fra EUs rammeprogram i en felles pott sammen med midler fra de nasjonale forskningsrådene. Gjennom felles utlysninger etableres en konkurransearena der forskere fra deltakerlandene kan søke om prosjektmidler.
I Horisont 2020 deltar Forskningsrådet per juni 2016 i 30 ERA-NET Cofund. Oversikt over alle ERA-NET og informasjon om fellesutlysninger finnes på nettestedet ERA-LEARN.