Horisont 2020 NORDVEST

Om Horisont 2020 NORDVEST

Prosjektets overordnede mål er å bidra til at FoU-miljøene, næringslivet og offentlig sektor i Møre og Romsdal utvikler prosjekter innenfor de prioriterte områdene i Horisont 2020. Dette skaper merverdi for regionen.

Fokuset ligger i å:

  • Øke kompetansen blant nettverkets medlemmer i å etablere og gjennomføre EU-prosjekt.
  • Bygge allianser og nettverk med nasjonale og europeiske aktører innen forskning, utdanning og næringsliv innenfor prioriterte områder som kan inngå i prosjektsøknader.
  • Bidra til tettere samarbeid mellom regionens forsknings- og utdanningsmiljø, brukere i næringsliv og offentlig sektor.

Med internasjonalt samarbeid kan vi løse lokale utfordringer. Møre og Romsdal har gode forsknings- og utdanningsmiljøer og et sterkt og globalt rettet næringsliv, særlig innen maritim næring. I tråd med FOI-strategien til Møre og Romsdal fylkeskommune er prioriterte kunnskapsområder innenfor innovasjon og verdiskapning knyttet til bærekraft, muliggjørende teknologier og kommersialisering.

Nettverket består av FoU-miljøene, næringslivsklyngene og virkemiddelaktører for å skape god integrering av de forskjellige miljøene og bygge god kompetanse. Sammen skal de skape arenaer for å dele erfaringer og utvikle prosjekter, og styrke innovasjons- og konkurranseevnen i fylket.

 

Bakgrunn for Horisont 2020 NORDVEST

Norges regjering bidrar med 17 milliarder kroner til Horisont 2020 og har satt som mål at norske aktører skal hente tilbake to prosent av de totale midlene i programmet. Derfor støtter Forskningsrådet etablering og drift av regionale EU-nettverk for å øke mobilisering og deltakelse fra norsk side. Horisont 2020 NORDVEST er ett av disse nettverkene hvor Møreforskning Ålesund har prosjektansvaret. Et av tiltakene i fylkeskommunens forsknings- og innovasjonsstrategi er økt involvering i nasjonale og internasjonale fora for forskning og innovasjon.

Regionen må utnytte mer av de ressursene som legges inn i det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020. I tillegg må det være økt fokus på tverrfaglig samarbeid ved hjelp av forskning og innovasjon for å kunne løse mer komplekse utfordringer som følge av globale endringer og teknologiutvikling.

Virkemiddelapparatet samarbeider om strukturer for bedre utnyttelse av synergier, sterkere regionalt samarbeid og mer målrettet veiledning.

 

Hvorfor etablere et nettverk som skal arbeide for økt deltagelse i europeiske prosjekter?

Mange av de samfunnsutfordringene vår region står overfor i dag deler vi med resten av verden. Dette kan være problemer tilknyttet aldrende befolkning, klima og integrering. Mange av de utfordringene næringene i regionen møter, kan ligne på de globale utfordringene som er adressert i Horisont 2020. Å hente kunnskap fra, og dele erfaringer med andre land kan derfor bidra til å løse utfordringer lokalt.

Møre og Romsdal har et sterkt næringsliv med store eksportandeler og global konkurransekraft, nærheten til havet, og lange tradisjoner med utnyttelse av ressursene i havrommet er regionens sterkeste konkurransefortrinn. Denne kunnskapen kan bidra til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling også i europeisk sammenheng.

Utfordringer skal skape nye muligheter- næringslivet i Møre og Romsdal er kjent for sin evne til omstilling, nyskaping og innovasjon. Evnen til å overføre kunnskap og teknologi til nye markeder er viktig for den fremtidige verdiskapingen i fylket. Internasjonalt samarbeid gjennom H2020 kan bidra til å styrke innovasjons- og konkurranseevnen i regionen.