Ferske tall viser at Norge aldri før har gjort det så bra i Horisont 2020. Til nå har norske aktører konkurrert seg til 8,3 milliarder kroner og den samlede verdien av EU-prosjektene er på hele 56 milliarder kroner. Siste oppdatering viser også at flere norske aktører søker og at de lykkes bedre enn noen gang. Les mer i Regjeringens pressemelding.

Samtidig kom meldingen om at Regjeringen vil øke tilskuddet til flere av forskningsinstituttene som er med i europeiske forskningssamarbeid gjennom Horisont 2020. I dag mottar instituttene midler gjennom STIM-EU-ordningen som tilsvarer en tredjedel av det de mottar fra Horisont 2020. Nå vil Nybø differensiere støttesatsen slik at institutter som har lav basisfinansiering fra Forskningsrådet, kan få dekket inntil 50 prosent av den samlede støtten fra Horisont 2020. Det er om lag 20 institutter som kan få økt støtte, blant dem er Møreforsking og SINTEF.

I mars 2019 er 65 prosent av midlene i EUs forsknings og innovasjonsprogram fordelt. Samlet budsjett er på ca. 800 milliarder kroner, så det er gode muligheter i den gjenværende tiden av Horisont 2020. På Forskningsrådets informasjonsdag 7. mai kan du få vite mer om kommende muligheter innen mat, hav og bioøkonomi i Horisont 2020.