Møreforsking Ålesund er partner i et innovasjonsprosjekt innen Samfunnsutfordring 2; Mat, hav og bioøkonomi. Prosjektet som har tittelen «Seafood Tomorrow – Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow» ledes fra Portugal. Konsortiet består av 35 ulike partnere fra 17 land, hvor MF Ålesund og Tarelaks AS er eneste norske partnere. Det overordnede målet i prosjektet er å styrke sjømat-produksjon og -prosesseringsindustrien i Europa gjennom innovative, bærekraftige og markedsdrevne løsninger som skal bidra til økt mattrygghet, redusere risikofaktorer ved produksjon og øke forbrukerens bevissthet om sjømatkvalitet og sikkerhet.

MF Ålesund skal hovedsakelig bidra inn i arbeidspakke 1 som omhandler sjømatproduksjon. Her samarbeider forskere hos MF tett med oppdretterne bak selskapet Tarelaks AS om Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) med høsting og analyser av laks og tare. MF vil også bidra med innhenting av forbrukerinformasjon og preferanser fra Norge/Nord-Europa.

Prosjektleder hos MF Ålesund er Beate Thu – beate.julie.thu@moreforsk.no.