Målet med utlysningen er å styrke den transnasjonale koordineringen av forskningsinnsatsen på overvåking og reduksjon av klimagasser i jordbruket. NORSØK er partner i prosjektet; RESIDUEGAS –«Improved estimation and mitigation of nitrous oxide emissions and soil carbon storage from crop residues». Les mer om prosjektet her eller ta kontakt med seniorforsker Sissel Hansen for ytterligere informasjon.

ERA-NET finansieres av EUs rammeprogram og skal samordne ulike lands nasjonale forskningsprogrammer. I disse prosjektene legges midler fra EUs rammeprogram i en felles pott sammen med midler fra de nasjonale forskningsrådene. Gjennom felles utlysninger etableres en konkurransearena der forskere fra deltakerlandene kan søke om prosjektmidler.
I Horisont 2020 deltar Forskningsrådet per juni 2016 i 30 ERA-NET Cofund. Oversikt over alle ERA-NET og informasjon om fellesutlysninger finnes på nettestedet ERA-LEARN.